PROFESJONALNA
AUTOELEKTRONIKA

tel.: 883 985 906

autovoltpl@wp.pl

 
 
 
 
 
 
 
 


Nasze allegro:

 

Warunki gwarancji


 

 

WARUNKI GWARANCJI NA WYKONYWANE USŁUGI PRZEZ FIRMĘ AUTO-VOLT

 

1. Okres gwarancji za wykonaną usługę naprawy podzespołu wynosi ........... ..........liczy się od dnia wysłania lub odebrania podzespołu przez klienta. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w gwarancji.

2. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie naprawy gwarancyjne realizowane są pod adresem firmy Auto-Volt.pl,  a klient  zobowiązany jest do dostarczenia  podzespołu na własny koszt.

4. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona , usterka zostanie usunięta w terminie do 14 dni roboczych,z pominięciem przypadków, w których części do naprawy lub podzespoły muszą być zamawiane za granicą.Wówczas termin naprawy zależy od czasu ich dostarczenia. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

5. Całkowita odpowiedzialność gwaranta firmy Auto-Volt.pl  wobec zleceniodawcy ogranicza się tylko do ceny zapłaconej za wykonaną usługę naprawy, której dotyczy reklamacja.

W żadnym wypadku Auto-Volt.pl nie odpowiada za szkody  z tytułu częściowego lub całkowitego uszkodzenia podzespołu lub innych uszkodzeń, które nie były przedmiotem naprawy.

6. Reklamowany podzespół musi zawierać opis uszkodzenia, kody błędów, i obowiązkowo potwierdzoną i podpisaną pisemną ekspertyzę serwisu. Bez spełnienia wymienionych warunków reklamacja nie będzie uwzględniona.

Gwarancją nie jest objęte oprogramowanie urządzenia chyba że było przedmiotem  ewentualnej naprawy.

7. Utrata gwarancji może nastąpić również z powodu:

  • a/ usunięcia lub prób naruszenia plomb, naklejki gwarancyjnej i innych elementów zabezpieczających
  • b/ uszkodzeń mechanicznych i powstałych podczas transportu
  • c/ uszkodzeń spowodowanych celowo przez użytkownika
  • d/ uszkodzeń powstałych wskutek zdarzeń losowych
  • e/ uszkodzeń w skutek niewłaściwego montażu, konserwacji, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych takich jak: uszkodzony, rozładowany akumulator itp.
  • f/ śladów zalania cieczą
  • g/ brak wykonania przez klienta bądź warsztat ewentualnych zaleceń po naprawie

8.W okresie gwarancji po dwukrotnym, nieskutecznym usunięciu usterki, która uprzednio była przedmiotem naprawy, zleceniodawcy przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny w czasie wykonania usługi na rachunek bankowy w terminie 7 dni. Punkt 6 gwarancji ma uprzednio zastosowanie. Nie odbieramy zwrotów przesyłek za pobraniem.

9. Gwarancją nie są objęte czynności sprawdzające dany podzespół i czynności diagnostyczne podczas reklamacji. Nie pokrywamy żadnych kosztów związanych z  montażem, demontażem, dojazdem klienta, ekspertyz specjalistycznych serwisów, kosztów diagnostyki, wysyłki, i innych czynności nieodzownych do ustalenia i usunięcia wady, uszkodzenia, przyczyny w ramach gwarancji. Firma Auto-Volt.pl zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Ustalenia dotyczące ceny wykonania usługi, dodatkowych kosztów dokonane telefonicznie są uznawane za wiążące tylko za zgodą klienta i są zawsze potwierdzane,wysłanym emailem lub wiadomością sms.

Jeżeli reklamowany sprzęt okaże się w pełni sprawny, osoba reklamująca zostanie obciążona opłatą za ekspertyzę techniczną w kwocie 70zł.

Diagnoza i ustalenie usterki to koszt 50 zł, jeśli naprawa nie będzie dalej wykonywana.

9. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydajemy duplikatu. Karta gwarancyjna, która jest niewypełniona jest nieważna.

10. W przypadku sporów, roszczeń i innych, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a miejscem rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy w miejscu siedziby firmy Auto-Volt.pl.