PROFESJONALNA
AUTOELEKTRONIKA

tel.: 883 985 906

autovoltpl@wp.pl

 
 
 
 
 
 
 
 


Nasze allegro:

 

Regulamin świadczenia usług


INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 

Auto-Volt - Regulamin dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług - obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Dane kontaktowe

Firma AUTO-VOLT

ul. Sienkiewicza 4 lok 31

23-400 Biłgoraj

NIP: 918-204-74-65

REGON: 060165881

zarejestrowana w CEIDG

adres e-mail: autovolt@onet.pl

tel kontaktowy: 883 985 906

strona internetowa: www.auto-volt.pl

 

Definicje

Słowniczek

Gwarancja – dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy udzielane na podstawie oświadczenia

gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego w przypadku,

gdy towar konsumpcyjny nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja

stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.

Gwarant – podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego oświadczenia

gwarancyjnego. Może nim być producent, dystrybutor, jak również sprzedawca. Jego

dane powinny być wskazane w treści oświadczenia.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia

umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Reklamacja – tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady towaru lub

nieprawidłowego wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwego towaru

uzależnione są od wyboru dokonanego przez konsumenta (albo na zasadach rękojmi,

albo na zasadach gwarancji). Przy reklamacji konsument może wysuwać w stosunku

do przedsiębiorcy określone roszczenia, w tym żądanie wymiany towaru na nowy,

naprawy, obniżenia ceny lub – przy wadzie istotnej – odstąpienia od umowy. W ramach

jednej reklamacji możliwe jest wystosowanie do przedsiębiorcy więcej niż jednego

żądania/roszczenia (dotyczącego tej samej wady), jeżeli poprzednie nie zostało

spełnione po myśli konsumenta.

Rękojmia – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy

(przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową)

lub prawną zakupionego towaru konsumpcyjnego

Świadczenie umowne – świadczenie określone w umowie, do którego wykonania

zobowiązana jest każda ze stron. W przypadku przedsiębiorcy chodzi o wykonanie

usługi lub sprzedaż towaru konsumpcyjnego. Świadczeniem konsumenta jest zapłata

określonej w umowie ceny za świadczenie wykonane przez przedsiębiorcę.

Towar konsumpcyjny (produkt) – rzecz ruchoma, która podlega sprzedaży.

 


Odstąpienie od umowy

 


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Jeżeli wykonanie usługi ma się rozpocząć na wyraźną prośbę konsumenta jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to przedsiębiorca powinien wymagać od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku (art. 22 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta).

O ile konsument wykonuje prawo do odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 22 ust. 2 projektowanej ustawy, to ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia (art. 35 ustawy o prawach konsumenta).


2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

1. wiadomością e-mail, na adres: autovolt@onet.pl
2. w formie pisemnej, na adres firmy podany wyżej

4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie drogą elektroniczną (np. e-mailem) Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres e-mail, z którego otrzymał oświadczenie.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres firmy. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upowarznionej przez Sprzedawcę przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki).

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust.5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe podane przez klienta.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.


Reklamacje


Adres do składania ewentualnych reklamacji jest identyczny z adresem firmy. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

1.      Imię i nazwisko,

2.      opis niezgodności towaru z umową,

3.      datę zakupu,

4.      kody błędów,

W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail lub telefonicznie
Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

 

Dostawa zakupów


  • Realizujemy przesyłki tylko na terenie Polski.
  • Zamówiony towar wysyłamy za pobraniem pod adres, który podany został przez klienta.
  • Na terenie Polski przesyłki dostarczane są za pośrednictwem: Poczta Polska, DPD

 

Postanowienia Końcowe

 

Uprawnień konsumentów, a także obowiązków nałożonych na

przedsiębiorców w związku z zwieraniem umów poza lokalem

przedsiębiorstwa, nie stosuje się do umów, w których kwota do zapłaty

nie przekracza 50 zł.

Umowy wykonania usługi naprawy lub konserwacji

Przed zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, której przedmiotem jest

wykonanie usługi naprawy lub konserwacji, a koszt jej wykonania nie przekracza

600 zł i obie strony natychmiast spełniają swoje zobowiązanie, przedsiębiorca udziela konsumentowi:

 

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

  1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w ……………... Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy skopiować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości 15 złotych)
  3. Inny …………………